निविदा

प्रदेश/विभाग निविदा प्रकार प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संलग्नक
आगार विभाग बल्लारशाह निविदा १५-०७-२०२४ २२-०७-२०२४ निविदा सूचना
आगार विभाग बल्लारशाह साग बीज निविदा १५-०७-२०२४ २२-०७-२०२४ निविदा सूचना
चंद्रपूर विभाग निविदा ०४-०७-२०२४ १२-०७-२०२४ निविदा सूचना
चंद्रपूर विभाग निविदा १४-०६-२०२४ २५-०६-२०२४ निविदा सूचना
चंद्रपूर विभाग निविदा १४-०६-२०२४ २५-०६-२०२४ निविदा सूचना
ठाणे विभाग निविदा १४-०६-२०२४ २६-०६-२०२४ निविदा सूचना
ठाणे विभाग निविदा १२-०६-२०२४ २४-०६-२०२४ निविदा सूचना
आगार विभाग बल्लारशाह निविदा ०८-०३-२०२४ २६-०३-२०२४ निविदा सूचना
आगार विभाग बल्लारशाह निविदा ०८-०३-२०२४ २२-०३-२०२४ निविदा सूचना
मार्खंडा विभाग निविदा १०-०२-२०२४ २६-०२-२०२४ निविदा सूचना
आगार विभाग बल्लारशाह निविदा ०२-०२-२०२४ ०८-०२-२०२४ निविदा सूचना
किनवट विभाग निविदा ०९-०१-२०२४ २३-०१-२०२४ निविदा सूचना
किनवट विभाग निविदा १८-१२-२०२३ ०१-०१-२०२४ निविदा सूचना
नागपूर विभाग निविदा १५-१२-२०२३ २१-१२-२०२३ निविदा सूचना
नागपूर विभाग निविदा ३०-११-२०२३ ११-१२-२०२३ निविदा सूचना
ब्रम्हपुरी विभाग निविदा १०-११-२०२३ २८-११-२०२३ निविदा सूचना
ठाणे विभाग निविदा ०७-११-२०२३ २१-११-२०२३ निविदा सूचना
ठाणे विभाग निविदा ३०-१०-२०२३ १३-११-२०२३ निविदा सूचना
नागपूर विभाग निविदा २६-१०-२०२३ ०६-११-२०२३ निविदा सूचना
नागपूर विभाग निविदा २३-१०-२०२३ ०४-११-२०२३ निविदा सूचना
भंडारा विभाग निविदा २८-१०-२०२३ २१-११-२०२३ निविदा सूचना
भंडारा विभाग निविदा २७-१०-२०२३ ०६-११-२०२३ निविदा सूचना
प्राणहिता विभाग निविदा २५-१०-२०२३ २०-११-२०२३ निविदा सूचना
मार्खंडा विभाग निविदा १८-१०-२०२३ ०१-११-२०२३ निविदा सूचना
मार्खंडा विभाग निविदा १२-१०-२०२३ २६-१०-२०२३ निविदा सूचना
आगार विभाग बल्लारशाह निविदा ०३-१०-२०२३ ०९-१०-२०२३ निविदा सूचना
आगार विभाग बल्लारशाह निविदा ०७-०९-२०२३ १४-०९-२०२३ निविदा सूचना
मार्खंडा विभाग निविदा ०६-०९-२०२३ २१-०९-२०२३ निविदा सूचना
मार्खंडा विभाग निविदा ०६-०९-२०२३ २१-०९-२०२३ निविदा सूचना
ठाणे विभाग निविदा ०१-०९-२०२३ १५-०९-२०२३ निविदा सूचना
चंद्रपूर विभाग निविदा १८-०८-२०२३ २५-०८-२०२३ निविदा सूचना
चंद्रपूर विभाग निविदा ०८-०८-२०२३ १४-०८-२०२३ निविदा सूचना
ठाणे विभाग निविदा ३०-०६-२०२३ १०-०७-२०२३ निविदा सूचना