मानव संसाधन

म.व.वि.म. मध्ये एकूण १६८८ पदे मंजूर आहेत ज्यात ३८ संवर्ग आहेत. ३८ संवर्गात क्षेत्रीय संवर्ग, लिपिक संवर्ग आणि तांत्रिक संवर्ग यांचा समावेश होतो. पदनिहाय तपशील खालीलप्रमाणे आहेत:अनुक्रमांक पदनाम प्रवर्ग मंजूर पदे श्रेणी
१. व्यवस्थापकीय संचालक प्रतिनियुक्तीवर
२. मुख्य महाव्यवस्थापक प्रतिनियुक्तीवर
३. महाव्यवस्थापक प्रतिनियुक्तीवर
४. प्रादेशिक व्यवस्थापक प्रतिनियुक्तीवर
५. विभागीय व्यवस्थापक १९ म.व.वि.म. कर्मचारी
६. लेखा नियंत्रक व वित्तीय सल्लागार म.व.वि.म. कर्मचारी
७. कंपनी सचिव म.व.वि.म. कर्मचारी
८. मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर
९. लेखा परीक्षा अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर
१०. सहाय्यक व्यवस्थापक ४५ म.व.वि.म. कर्मचारी
११. वेतन व लेखा अधिकारी म.व.वि.म. कर्मचारी
१२. उपअभियंता म.व.वि.म. कर्मचारी
एकूण ८६
१३. सहायक वेतन व लेखा अधिकारी १८ म.व.वि.म. कर्मचारी
१४. कनिष्ठ अभियंता म.व.वि.म. कर्मचारी
१५. वनपरिक्षेत्र अधिकारी १२५ म.व.वि.म. कर्मचारी
१६. स्वीय सहाय्यक म.व.वि.म. कर्मचारी
एकूण १४७
१७. वरिष्ठ लेखा परीक्षक प्रतिनियुक्तीवर
१८. लेखापाल २८ म.व.वि.म. कर्मचारी
१९. उच्च श्रेणी लघुलेखक म.व.वि.म. कर्मचारी
२०. सांख्यिकी सहाय्यक म.व.वि.म. कर्मचारी
२१. वनपाल ३०० म.व.वि.म. कर्मचारी
२२. लेखा सहाय्यक ६८ म.व.वि.म. कर्मचारी
२३. लिपिक १५२ म.व.वि.म. कर्मचारी
२४. सर्व्हेअर म.व.वि.म. कर्मचारी
२५. मेकॅनिक म.व.वि.म. कर्मचारी
२६. वाहन चालक १०३ म.व.वि.म. कर्मचारी
२७. निम्न श्रेणी लघुलेखक म.व.वि.म. कर्मचारी
२८. लघुटंकलेखक म.व.वि.म. कर्मचारी
२९. वनरक्षक ५९८ म.व.वि.म. कर्मचारी
३०. वेल्डर म.व.वि.म. कर्मचारी
३१. भांडारपाल म.व.वि.म. कर्मचारी
३२. ड्राफ्ट्समन म.व.वि.म. कर्मचारी
३३. ऑटो इलेक्ट्रिशियन म.व.वि.म. कर्मचारी
एकूण १२७७
३४. नाईक १८ म.व.वि.म. कर्मचारी
३५. शिपाई ४४ म.व.वि.म. कर्मचारी
३६. स्वच्छक ३४ म.व.वि.म. कर्मचारी
३७. सहाय्यक १९ म.व.वि.म. कर्मचारी
३८. चौकीदार ६३ म.व.वि.म. कर्मचारी
एकूण १७८
एकूण 1688