झरन आगार

आगारचे नाव : झरन
स्थळ : चंद्रपूर अल्लापल्ली रोडवर चंद्रपूर ते बल्लारशाह ते आल्लापल्ली रोडने बल्लारशाह पासून ३० किमी.
आगारमधील प्रमाण : सागवान इमारती लाकूड २००-२५० घनमीटर
आडजात इमारती लाकूड ५००-७०० घनमीटर
सागवान फाटे २५,०००-३०,००० नग
आडजात फाटे २५,०००-३०,००० नग
सागवान बीट ५०० – १००० नग
आडजात बीट १०,००० – १२,००० नग
लांब बांबू २५-३० लाख
बांबू मोळी ७ – ८ लाख
आगारचे क्षेत्रफळ: २४.५४ हेक्टर
आगारचा तपशील: झरन आगराची स्थापना सन १९७४-७५ मध्ये करण्यात आली आहे. मध्यवर्ती आगाराची निवड इमारती, फाटे व जळाऊ उपज जे विभागाचे नियमित निष्कासन, विरळणी आणि वनगुन्हयात जप्त केलेल्या वनउपजापासुन प्राप्त होते, त्याचा विक्रीसाठी केली जाते. जंगलातून प्राप्त इमारती, फाटे व जळाऊ वनउपजाची रचाई व प्रतवारी आगारात केली जाते. हे लिलावात विकले जाते.