मार्खंडा आगार

आगारचे नाव : मार्खंडा
स्थळ : चंद्रपूर-आष्टी-अल्लापल्ली रोडवर चंद्रपूरपासून रस्त्याने सुमारे ५५ किमी
आगारमधील प्रमाण : सागवान इमारती लाकूड ५०० घनमीटर
आडजात इमारती लाकूड ५०० घनमीटर
सागवान फाटे ४०,००० नग
आडजात फाटे २०,००० नग
सागवान बीट २००० नग
आडजात बीट १,००० नग
लांब बांबू -- --
बांबू मोळी -- --
आगारचे क्षेत्रफळ : ५ हेक्टर
आगारचा तपशील : मार्खंडा आगराची स्थापना सन १९७४-७५ मध्ये करण्यात आली आहे. मध्यवर्ती आगाराची निवड इमारती, फाटे व जळाऊ उपज जे विभागाचे नियमित निष्कासन, विरळणी आणि वनगुन्हयात जप्त केलेल्या वनउपजापासुन प्राप्त होते, त्याचा विक्रीसाठी केली जाते. जंगलातून प्राप्त इमारती, फाटे व जळाऊ वनउपजाची रचाई व प्रतवारी आगारात केली जाते. हे लिलावात विकले जाते.