जिमलगट्टा आगार

आगारचे नाव : जिमलगट्टा
स्थळ : चंद्रपूर-अल्लापल्ली-सिरोंचा रोडवर चंद्रपूरपासून रस्त्याने सुमारे १६० किमी
आगारमधील प्रमाण : सागवान इमारती लाकूड -- --
आडजात इमारती लाकूड -- --
सागवान फाटे -- --
आडजात फाटे -- --
सागवान बीट २००० नग
आडजात बीट ४००० नग
लांब बांबू -- --
बांबू मोळी -- --
आगारचे क्षेत्रफळ : ५ हेक्टर
आगारचा तपशील : जिमलगट्टा आगराची स्थापना सन १९७४-७५ मध्ये करण्यात आली आहे. मध्यवर्ती आगाराची निवड इमारती, फाटे व जळाऊ उपज जे विभागाचे नियमित निष्कासन, विरळणी आणि वनगुन्हयात जप्त केलेल्या वनउपजापासुन प्राप्त होते, त्याचा विक्रीसाठी केली जाते. जंगलातून प्राप्त इमारती, फाटे व जळाऊ वनउपजाची रचाई व प्रतवारी आगारात केली जाते. हे लिलावात विकले जाते.